Siirry sisältöön

10 år som designstad

Helsingfors har redan i 10 år utnyttjat design för att skapa en bättre stad. I detta blogginlägg sammanfattar designchef Hanna Harris vad man har lärt sig under den lyckade designresan.

Hanna Harris, december 2022

I början av november samlades ett antal städer i Valencia i Spanien för Global Design Policy-konferensen och det alumnmöte för världens designhuvudstäder (World Design Capital) som ordnades i samband med den. Designens centrala betydelse för att skapa ett bättre stadsliv betonades vid flera anföranden under dagen.

”Vi behöver tjänster i mänsklig skala – och här spelar design en viktig roll”, krävde fransk-colombianska stadsplaneraren Carlos Moreno i sitt keynote-anförande. Moreno är känd för sitt koncept för 15 minuters stad.

David Kusuma, president för designhuvudstädernas bakgrundsorganisation World Design Organization, var av samma åsikt: ”Ett inkluderande, tryggt, resilient och hållbart stadsliv behöver design mer än någonsin för att lyckas.”

De städer och designpåverkare som deltog i konferensen funderade både på de framtida trenderna inom designpolitiken och sätt på vilka designstäder har sett till att designhuvudstädernas arv förankras i städernas vardag. Helsingfors har en designresa på 10 år bakom sig och syftar till att effektivt utveckla designarbetet även i framtiden. Nedan finns centrala axplock från de gångna åren, med blicken mot framtiden.

Den framgångsrika designresan inleddes 2012 då Helsingfors var världens designhuvudstad

Helsingfors som designstad i tidslinje.

Såväl i Finland som i Helsingfors har design och arkitektur redan länge haft en viktig roll i byggandet av vårt välfärdssamhälle och en bättre vardag. Helsingfors stads egentliga designresa inleddes 2012, då Helsingfors var världens designhuvudstad tillsammans med Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis.

Året omfattade hundratals projekt, evenemang och verksamhet och var ett fyrverkeri av design. Efter festen var det dags att fundera på hur lärdomarna förankras i staden på ett mer bestående sätt.

För Helsingfors var året startskottet för utnyttjandet av design och designtänkande i utvecklingen av stadens egen verksamhet och tjänster. Design lyftes upp på en mer strategisk nivå.

Från ett evenemang till en permanent del av stadens funktioner

En förutsättning för den lyckade designresan har varit ett långsiktigt åtagande att utveckla stadens designverksamhet. Designen syns i såväl stadens vardag, strategiska mål som förmågan att förnya den egna verksamheten. Som stöd behöver den berättelser och synlighet samt samarbete och en aktiv dialog med många partner.

I dag utnyttjar alla sektorer i Helsingfors design för att på ett kundorienterat sätt utveckla sina tjänster.

Enbart under de senaste sex åren har antalet designupphandlingar niofaldigats.

Designberättelserna på denna webbplats innehåller exempel på sätt på vilka Helsingfors utnyttjar design. De alla berättar om hur design har stött oss med att vända blicken mot stadsborna: den bästa staden skapas tillsammans med användarna. Design hjälper också med att identifiera utmaningar som kräver sektorsövergripande kompetens: design är en livsviktig partner i fenomenbaserad ledning.

Strukturer och verktyg på stadsnivå ökar designens effekt

Ihmisiä muotoilutyöpajassa: Kuva: Susa Junnola

Enskilda projekt behöver strukturer och verktyg på stadsnivå som stöd.

Genast efter designhuvudstadsåret inleddes det treåriga projektet En fungerande stad som förankrade designårets arv i staden. Då anställdes de första designerna till staden.

Teamet växte och utvecklades år 2016 till Helsingfors Lab, stadens interna team för utveckling av design, som samarbetar med utvecklingsteamen inom varje sektor och det ständigt växande nätverket av stadens arbetstagare som utnyttjar design i sitt arbete. Även den första designchefen inledde sitt arbete samtidigt. Vi bedömer ännu i vilken riktning strukturerna borde utvecklas för att vi ska nå så goda resultat som möjligt.

I fortsättningen strävar vi också efter att utveckla sätt att dela det som staden lärt sig av designarbetet såväl med varandra inom den stora organisationen som med våra övriga partner. Vi bistås av en fantastisk grupp designpartner.

Helsingfors var en av de första städerna med ett ramavtal om design.

Det nya ramavtalet om tjänstedesign trädde i kraft i höst. Genom det strävar vi efter att svara på erfarenheterna från de föregående åren och de nya behoven som identifierats vid responsdiskussionerna samtidigt som vi ser till att vår kompetens i anskaffning av design stärks. En viktig utmaning i framtiden är också att utveckla bedömningen av verkningsfullheten och utnyttjandet av den information som fås från designarbetet.

Stadsstrategin erbjuder starkt stöd

I Helsingfors har identifieringen av designens värde och centrala roll i stadsstrategin varit en partner i utvecklingen av den operativa designverksamheten och en viktig faktor för att lyckas med en engagerad designresa.

Vi utnyttjar design i utvecklingen av tjänster och ledningen av en allt mer kundorienterad stadsorganisation. Detta har identifierats i varje stadsstrategi efter designhuvudstadsåret 2012.

Vårt mål under denna strategiperiod är att utnyttja design allt mer systematiskt i den användarorienterade förnyelsen av tjänster och ökningen av stadsorganisationens produktivitet.

Vi vill att design utnyttjas i stadsgemensamma projekt och det förutseende arbetet.

Den pågående förnyelsen av stadens webbplats hel.fi och det omfattande tjänstedesignarbetet som utförs i samband med den är ett utmärkt exempel på detta: det sektorsövergripande utvecklingsarbetet fungerar som drivkraft för en kundorienterad och inkluderande utveckling. Samtidigt får vi värdefull information om utvecklingen av olika tematiska servicehelheter.

I slutet av designåret har vi också glädjen att berätta att de kunniga anställda fortsätter sitt arbete med stadens designarbete efter projektets slut. På så sätt vill vi trygga kontinuiteten och tillämpningen av lärdomarna även i fortsättningen.

Fokus på designen av det offentliga stadsrummet

Nainen ja lapsi Malmilla.

Vi har också strävat efter att noga följa var vi kan svara på framtida utmaningar genom att utnyttja designtänkandet och vilka nya öppningar som detta kräver av oss.

Ett sådant område är utvecklingen av det offentliga stadsrummet och förbättrandet av stadsboupplevelsen. Vårt mål är att öka det offentliga stadsrummets attraktionskraft genom smart design och försök.

Vi har inlett ett placemaking-program för gemensam utveckling av trivsamma stadslokaler. De första pilotförsöken från torg- och parkförsök i områden med stadsförnyelse till publiceringen av guiden för kvartersgårdar i stadskärnan genomfördes under 2022.

År 2023 färdigställs också planerna för en lekpark med temat datorer i Gräsviken som genomförs tillsammans med Linda Liukas.

Dessa öppningar förenas av det strategiska målet att identifiera designens och arkitekturens betydelse för välfärden, produktionen av en bättre stadsboupplevelse och stadens varumärke.

Viktiga etapper i främjandet av detta mål under det kommande året är att Helsingfors arkitekturpolitiska program blir färdigt samt att planeringen av det nya museet för arkitektur och design framskrider.

Design synliggörs i evenemang och kommunikationsåtgärder

I fortsättningen vill vi stärka Helsingfors profil som en designstad ännu mer och vara en aktiv partner för såväl städer som företag och högskolor inom branschen.

Under designens 10-årsjubileumsår har vi förnyat vår egen designkommunikation – ett exempel på detta är vår designverksamhet och webbplatsen design.hel.fi som samlar dess lärdomar – samt berättat om Helsingfors som en designstad för många internationella medier. Under året genomfördes ett tiotal medieresor och publicerades ett stort antal artiklar.

Efter två coronaår har det också ordnats flera designevenemang.

Designhösten 2022 tjuvstartade i slutet av augusti då det internationella B2B-evenemanget Design Helsinki ordnades i Helsingfors. Aktörerna från London som verkade bakom evenemanget är kända för sina företagsevenemang inom designbranschen såväl i London som i flera städer i Asien. Det livliga evenemanget lockade över 85 företag från 10 länder.

Päivi Raivio ja Juhana Vartiainen.

I år var de inhemska flaggskeppsevenemangen under designhösten särskilt förväntade. Habitare-mässan ordnades igen efter ett par års paus på grund av coronapandemin, och den huvudsakliga evenemangsplatsen för Helsinki Design Week, det största designevenemanget i Norden, var ”Sockerbit” som ritats av Alvar Aalto som huvudkontor för Enso-Gutzeit och som vanligen inte är öppen för allmänheten. Helsingfors stad har redan sedan designhuvudstadsåret bedrivit strategiskt samarbete med Helsingfors Design Week. I år var vi glada över att vi tillsammans kunde tilldela Helsinki Design Award till Päivi Raivio, designer av bättre offentliga lokaler och gemenskapsaktiv.

Som en del av Helsingfors Design Week ordnade vi också ett jubileumsseminarium om stadsplanering. Under evenemanget hördes Indy Johar och Linda Liukas som keynote-talare. Utöver Helsingfors berättade också andra städer och aktörer inom branschen sina lärdomar från det förgångna och åsikter om framtiden.

Lärdomar delas i städernas designnätverk

Hanna Harris at the WDC Design Policy Conference in Valencia.

Under hösten har vi också haft en livlig dialog med andra städer och evenemang. Här kommer några axplock:

I slutet av september deltog vi i Placemaking Week Europe. Tidigare i år anslöt Helsingfors sig till det europeiska nätverket för gemensam utveckling av stadsmiljön och är nu en partner i nätverkets kompetensutbyte för städer.

I oktober sammanträdde det globala nätverket Unesco Design Cities i Kaunas i Litauen. Helsingfors anslöt sig till nätverket 2014, strax efter designhuvudstadsåret.

Under hösten besökte vi också arkitekturtriennalen i Oslo och funderade på stadsförvaltningen och det övergripande samarbetet kring Neighbourhood-temat.

Året avslutades med ett besök i årets designhuvudstad Valencia. Designresan under de kommande åren omfattar seminarier och utbildningar bland annat i strategisk design och framtidsdesign för stadens eget designnätverk, som ständigt växer. Vi intensifierar också dialogen med våra designbyråpartner. Man fick försmak av detta under partnerdagen i oktober när våra partner i det nya ramavtalet om tjänstedesign mötte stadens olika aktörer.

Vårt mål är att design även i framtiden ska vara ett internationellt sett betydande sätt för Helsingfors att skilja sig och ett centralt verktyg i utvecklingen a staden.

På basis av lärdomarna från den tio år långa resan tror vi starkt att detta lönar sig.

Helsingin designjohtaja Hanna Harris. Kuva: Sakari Röyskö Hanna Harris är designchef vid Helsingfors stad sedan 2020. Som designchef främjar Harris användningen av arkitektur och formgivning i utvecklingen av stadens funktioner och stadsrummet samt stärker medvetenheten om Helsingfors som en internationellt renommerad designstad. Helsingfors stad är en av de få städerna i världen som har en designchef.

Bilder: Jussi Hellsten, Susa Junnola, RaivioBumann/ Vesa Laitinen, BravaEstudio, Helsinki Design Week, Sakari Röyskö