Siirry sisältöön

Helsingfors varumärkeskoncept

Design var starkt med när man skapade Helsingfors första varumärkeskoncept och nya visuella identitet. Med varumärkesarbetet har man stärkt Helsingfors konkurrenskraft och interna enighet samt invånarnas bild av sin hemstad.

Man tog itu med Helsingfors personlighet och djupaste väsende i Brand New Helsinki-projektet, som startades 2015. I det första varumärkesprojektet i Helsingfors historia kartlades Helsingfors styrkor och svagheter samt skapades en vision om vad man ville att Helsingfors ska vara känd för i världen i framtiden.

Snart efter att varumärkeskonceptet blivit färdigt startades även skapandet av Helsingfors nya visuella identitet.

Med varumärkesarbetet ville man stärka Helsingfors rykte och ställning i den internationella konkurrensen samt utveckla stadens verksamhetskultur till att vara en lösningsfokuserad partner till stadsborna. I skapandet av såväl varumärkeskonceptet som den visuella identiteten utnyttjades designens metoder på ett omfattande sätt.

Stadsbornas röst ska höras i arbetet

Brand New Helsinki-projektet bestod av flera skeden där man utnyttjade servicedesign och gjorde hela Helsingfors – från stadsborna och stadens anställda till företag – öppet delaktiga i skapandet av varumärkeskonceptet. Servicedesignbyrån Kuudes Helsinki var en partner i arbetet.

Arbetet inleddes med att man analyserade undersökningar om Helsingfors och dess konkurrenter. Utgående från undersökningsanalyser, expertintervjuer samt stadsbornas och besökares synpunkter bildades fyra Mitt Helsingfors 2020-konceptutkast: Helsingfors är en stad (1) som ger mer tid att leva, (2) där man får energi från både stadens puls och lugnet, (3) som bygger ett bättre liv tillsammans och (4) som är den bästa staden i världen att uttrycka sig själv i.

Stadsborna bjöds in att bedöma och bearbeta konceptutkasten och de Helsingforsberättelser som skapades utgående från dem i verkstäder och evenemang och på projektets webbplats. Sammanlagt deltog tusentals människor i projektet Brand New Helsinki.

En stad för betydelsefulla människor, gärningar och möten

Arbetets resultat ledde till varumärkeskonceptet One Hel of an Impact. Det beskriver Helsingfors attityd som utmanar till att tänka stort och uppmuntrar till exceptionella gärningar. Helsingfors är en föränderlig, fungerande och unik stad av kontraster som i framtiden kommer att vara känd för verkningsfulla människor, gärningar och möten.

Hörnstenarna i Helsingfors varumärkeskoncept

  1. Ett föränderligt Helsingfors
  2. Ett fungerande Helsingfors
  3. Kontrasternas Helsingfors
  4. Ett unikt Helsingfors

Den visuella identiteten skapades med respekt för designtraditionerna

Varumärkeskonceptets vision av Helsingfors behövde en enhetlig visuell identitet som stöd. Staden hade inte tidigare haft en enhetlig visuell identitet, utan till exempel olika ämbetsverk och projekt hade sina egna symboler och uttryck.

Utgångspunkten för den visuella planeringen var att enligt varumärkeskonceptet skapa ett modigt och dynamiskt utseende som inte påminde om ämbetsverk.

Design var starkt med även i utvecklingen av den visuella identiteten. Redan i upphandlingsskedet av projektet satsades det på att utvärdera den framtida samarbetspartnerns kvalitet, inte enbart priset. Som samarbetspartner valdes designbyrå Werklig.

Den nya visuella identiteten producerades med en snabb tidtabell. I samarbete med Werklig utvecklade staden projektet en designprocessmodell, en sprintmodell, med vilken arbetet kunde utföras effektivt i fyra månader.

I modellen deltog representanter från olika håll i stadsorganisationen i en beredande grupp som mötte regelbundet med Werklig för att komma upp med visuella förslag. Ledande funktionärer samlades i en styrgrupp som mötte en gång i månad och vars effektiva beslutsfattning styrde planeringen av identiteten.

I takt med att arbetet framskred blev medlemmarna i den beredande gruppen stadens interna sändebud, vars uppgift var att etablera den nya identiteten överallt i stadsorganisationen.

Planeringen av den nya visuella identiteten återspeglade Helsingfors värden, varav ett är att värna om designarvet. Bland annat Helsingfors traditionella vapen blev kvar i den nya ramens visuella formspråk. Även färgpaletten baserades på igenkännbara färger som förekommer i stadens material.

Den nya visuella identiteten för staden närmare stadsborna

Det centrala för reformen av stadens visuella identitet var stadsborna. Målet var att vända uppmärksamheten bort från stadsorganisationens interna verksamhet och observationer och till att bättre betjäna stadsbor, företagare och turister.

Helsingfors nya visuella identitet togs i bruk på våren 2017 i samband med reformen av stadens ledningssystem och organisation. Målet med såväl organisationsreformen som den nya visuella identiteten var att kommunicera mer förståeligt och enhetligare om Helsingfors.

Inom stadsorganisationen har den nya visuella identiteten förenhetligat den enorma variationen i stadens olika funktioner. För stadsborna har den enhetligare identiteten bättre lyft fram alla de olika funktioner som staden har för att betjäna dem. Samtidigt har staden kommit närmare stadsborna. Enligt en undersökning som konsultbyrån Miltton gjorde 2019 är reformen av Helsingfors visuella identitet lyckad. Symbolen var då redan mycket känd bland helsingforsarna och särskilt de yngre stadsborna. Symbolen förknippades dessutom aktivt med positiva associationer.

Bilder: Werklig, Helsingfors stad, Juhana Hurtig, Aleksi Poutanen, Carl Bergman, Jussi Hellsten