Siirry sisältöön

Helsinki Design System – mot en enhetlig digital tjänsteupplevelse

Helsinki Design System (HDS) är ett design- och utvecklingsverktyg som stöder lättanvändhet, tillgänglighet och enhetligt uttryck för stadens digitala tjänster och plattformar.

Staden tillhandahåller tusentals olika digitala och icke-digitala tjänster för olika ändamål, allt från ansökan om daghemsplats till företagsinkubatorer, från kulturverksamhet till tandläkartjänster.

Det gemensamma målet är att svara på användarnas behov. Tjänsterna ska kunna identifieras som av Helsingfors stad erbjudna tjänster, vara lätta att använda samt jämlika och tillgängliga.

För att stöda digital enhetlighet och lättanvändhet har Helsinki Design System (HDS) skapats. Helsinki Design System (HDS) är ett design- och utvecklingsverktyg med vars hjälp tjänsternas utvecklare kan fokusera på kundernas behov i stället för att alla grundläggande funktioner ska tänkas igenom gång efter gång.

Helsinki Design System är som ett lego-paket. Det innehåller en mängd byggstenar eller komponenter, som kan användas som sådana som en del av paketets modell eller så kan de kombineras med andra byggstenar. Även bygganvisningar, det vill säga dokumentation, ingår: på det sättet kan bitarna kombineras med varandra och uppnå det slutresultat som beskrivs i paketet. ­­

Helsinki Design System är en designad digital produkt

Helsinki Design System är en egen designad digital tjänst. De viktigaste användarna är planerare och programutvecklare samt produktägare som producerar stadens tjänster. För dem är det viktigt att HDS som verktyg hjälper till att säkerställa tillgängligheten till digitala tjänster och att komponenterna överensstämmer med stadens varumärke från början.

Helsinki Design System hjälper till att säkerställa tillgängligheten till digitala tjänster.

Dessutom gör verktyget arbetet effektivare, då man i varje tjänst inte behöver skapa grundläggande funktioner, såsom knappar eller kontrollera att färgkombinationerna passar ihop.

Helsinki Design System-teamet samlar in respons från användare och vidareutvecklar verktyget enligt användarnas behov. Respons samlas in direkt genom dialog med intressenterna, men även genom olika slags enkäter och analys.

För att säkerställa en så god användarupplevelse som möjligt utvecklas Helsinki Design System av en branschövergripande grupp: i teamet ingår produktägare, planerare av användarupplevelse, programutvecklare och tillgänglighetsexperter.

Användarorientering och tillgänglighet alltid en del av processen

Alla delar som produceras för Design Systems bibliotek planeras och förverkligas användarvänliga och tillgängliga. I figuren nedan visas utvecklingsgången för en enstaka komponent eller egenskap i förenklad form. I processen återgår man alltid vid behov till tidigare skeden.

Specifikationen av ett nytt behov inleds med en undersökningsfas. I undersökningsfasen klargörs behovet och användningsfallet och vilken slags lösningar det redan finns i staden och hos andra.  En aspekt som beaktas redan i denna fas är tillgängligheten; vilka krav ställer stödande teknik och hur kan helheten göras så begriplig och tydlig som möjligt.

I designfasen funderar planerarna på hur användaren interagerar med komponenten. Till exempel vad som händer när användaren trycker på en knapp eller skriver in uppgifter i ett fält. Planerarna säkerställer att helheten fungerar med olika enheter såsom mobiltelefon och dator och kontrollerar att färgerna skiljer sig åt och överensstämmer med stadens varumärke.

Senast i genomförandefasen hoppar programutvecklarna på processen. De överför planerarnas utkast till fungerande komponenter, knappar som kan tryckas och formulär som kan skickas. Programutvecklarna testar funktionerna tillsammans med planerarna och tillgänglighetsexperterna och förbättrar kvaliteten på egenskaperna.

I sluttestningen kontrolleras en gång till att en egenskap eller komponent uppfyller de krav som ställs på den i fråga om användarbehov och tillgänglighet.

Verktygslåda för alla

Helsinki Design System vill för sin del visa hur tjänster utvecklas i staden och samtidigt dela med sig av god praxis till andra. Av denna orsak publiceras Helsinki Design System som öppen källkod under Creative Commons 4.0-licensen. Vem som helst kan ta det i bruk, även utanför stadens organisation.

Framöver blir Helsingfors eget designsystem ännu mer ett strategiskt verktyg för digital design, när dess verksamhet utvecklas till att ännu mer övergripande betjäna större intressegrupper och produktägarnätverk. I verktygslådan återfinns i fortsättningen utöver användargränssnittsbibliotek även ännu bättre fungerande tjänstehelheter, anvisningar om agil utveckling från kundundersökning till innehållsutformning samt medel för kundorienterat och effektivt genomförande av digital stadsdesign.

Bild: Jussi Hellsten