Siirry sisältöön

Kouluille toimintamalli parantamaan koulumatkaturvallisuutta ja lisäämään arkiliikuntaa

Lasten ja nuorten päivittäinen liikkumattomuus on kasvava maailmanlaajuinen haaste, jonka ratkaisu koostuu pienistä jokapäiväisistä valinnoista. Helsingin kaupunki on kehittänyt kouluilleen toimintamallin, jolla pyritään edistämään koululaisten liikkumista ja arkiaktiivisuutta parantamalla koulumatkaturvallisuutta, jotta yhä useampi oppilas valitsisi kävelyn tai pyöräilyn päivittäiseksi kulkumuodoksi kouluun.

Suutarinkylän peruskoululla toteutetussa pilottihankkeessa tavoitteena oli muodostaa toimintamalli, jolla saadaan lisättyä kävellen ja pyörällä tehtyjen koulumatkojen houkuttelevuutta ja turvallisuutta muokkaamalla koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä. Luotu toimintamalli on monistettavissa kaikissa Helsingin kouluissa. Se antaa kouluille vapauden soveltaa mallissa esitettyjä toimenpiteitä parhaaksi katsomallaan tavalla, kunhan ne tukevat kaupungin tavoitteita lisätä kävellen ja pyörällä tehtyjen koulumatkojen määrää.

Pilottihankkeessa lapsille annettiin mahdollisuus osallistua kouluympäristön muutoksien suunnitteluun. Suutarinkylän peruskoululla Töyrynummentie muutettiin pihakaduksi ja sen varrelle tuotiin istutuksia ja penkkejä. Koulun pihaan tuotiin liikkumiseen ja leikkeihin kannustavia puisia ”luotoja” ja koululaisten kanssa pihaan toteutettiin katumaalauksia. Lisäksi runkolukittavia pyörätelineitä tuotiin lisää.

”Lasten mukaan ottaminen kouluympäristön suunnitteluun oli innostava uusi tapa huomioida käyttäjiä suunnittelussa ja näin edistää kävellen ja pyörällä tehtyjen matkojen houkuttelevuutta ja turvallisuutta. Toteutetun projektin vaikutukset lähiympäristön koettuun viihtyisyyteen ovat rohkaisevia. Jatkossa vastaavien toteutusten kunnianhimotasoa tulisi nostaa entisestään, jolloin edellytykset vaikuttavuudelle ovat varmempia. Seuraavaksi ei muuta, kuin uusi koulu kehiin!” sanoo Helsingin kaupungin pyöräliikenteen koordinaattori ja hankkeen projektipäällikkö Oskari Kaupinmäki.

Valtaosa lapsista ja nuorista liikkuu liian vähän urheiluharrastuksista huolimatta

Helsingin kaupungilla on nähty tärkeäksi kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan enenevästi osana arkeaan. Lasten aktiivinen liikkuminen on nostettu esiin erityisesti Helsingin liikkumisohjelmassa ja se on keskeinen osa elinvoimaisen Helsingin strategisia tavoitteita.

”Liikkuminen koulumatkoilla, välitunneilla, arjen asiointimatkoilla tai yhdessä kavereiden ja perheenjäsenten kanssa on ensiarvoisen tärkeää harrastusten ohella. Liikkuminen tukee terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös lasten ja nuorten oppimisvalmiuksia ja arjessa jaksamista, mielen hyvinvointia, liikenteen päästöjen vähentämisestä puhumattakaan”, kertoo Helsingin liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen.

Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa edellytykset liikkuvaan elämään kohenevat niin, että kaupunkilaisten terveys paranee. Kaikkia kannustetaan liikkumaan matalalla kynnyksellä, ja liikkuminen halutaan sisällyttää jokaiseen varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivään. Lisäksi joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta pyritään kasvattamaan.

”Valtaosa yli 10-vuotiaista helsinkiläisistä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Tämä siitäkin huolimatta, että suurin osa lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa tai urheilua. Maailma on muuttunut olennaisesti suuntaan, jossa luontainen arkiliikkuminen on vähentynyt. Helsingin liikkumisohjelma strategisena kärkihankkeena on edennyt hyvin. Arki- ja hyötyliikkuminen on näkynyt kaupungissamme paitsi sanoina, myös 60 erilaisena tekona”, Minna Paajanen sanoo.

Toimintamallin suunnittelun taustalla kansainvälinen hanke

Suutarinkylän peruskoulu valittiin pilottikouluksi Helsingin kaupungin Partnership for Healthy Cities -hankkeeseen. Bloomberg Philanthropies -säätiön tukemaan Partnership for Healthy Cities -verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti 70 kaupunkia ja se toimii yhteistyössä Maailman terveysjärjestö WHO:n sekä terveysjärjestö Vital Strategiesin kanssa.

Verkoston kaupungit ovat sitoutuneet ehkäisemään tarttumattomia sairauksia, kuten syöpää ja diabetesta, vaikuttamalla elintapoihin ja -ympäristöihin erilaisten käytäntöjen ja ohjelmien avulla. Helsinki halusi omassa hankkeessaan edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia parantamalla koulumatkaturvallisuutta, kuten kouluympäristön jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita

Katso video
Hankkeen loppuraportti
Liikkumisohjelma
Partnership for Healthy Cities -verkosto