Siirry sisältöön

Ikäihmisten liikkuminen

Muotoilun avulla ratkotaan merkityksellisiä ongelmia, jotka koskettavat yhteiskuntia myös globaalisti. Yksi tällainen on ikääntyvän väestön vähäinen liikkuminen, johon Helsingissä on etsitty ratkaisuja yhdessä Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin yliopiston kanssa.

Kaupunkien rooli ja valta yhteiskunnallisesti merkityksellisten haasteiden ratkojina kasvaa tulevaisuudessa kaupungistumisen myötä. Kaupunkien sisällä tämä vaatii uudenlaista ajattelua ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä, johon muotoilu voi tuoda toimivia työkaluja.

Helsingissä muotoilun keinoin on ratkottu muun muassa ikäihmisten liikkumiseen liittyviä haasteita osana kaupungin Liikkumisohjelmaa. Tukena hankkeessa oli Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin yliopiston innovaatio-ohjelma, johon Helsinki pääsi mukaan ensimmäisenä eurooppalaisena kaupunkina.

Muotoilun avulla arkiliikkumisen esteet näkyviksi

Helsingissä yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa 108 000:sta 170 000:een vuoteen 2050 mennessä. Liikkuminen on tärkeää kaiken ikäisille, mutta iän myötä sen merkitys lisääntyy. Vain muutama prosentti helsinkiläisistä ikäihmisistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

Tavoitteena oli ymmärtää liikkumisen esteitä aiempaa syvällisemmin ja pureutua oireiden sijaan ilmiön perimmäisiin syihin.

Tähän saatiin avuksi muotoilun asiantuntijoita ja menetelmiä.

Pyöräilijä. Kuva: Katja Tähjä
Vain muutama prosentti helsinkiläisistä ikäihmisistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Kuva: Katja Tähkä

Uudet ideat syntyivät yhdessä ikäihmisten kanssa

Hankkeen aluksi haastateltiin yli sataa ikäihmistä, jotta varmistettiin että liikkumiseen liittyvät haasteet ymmärrettiin syvällisesti ja ikäihmisten kokemuksia kuunnellen. Haastatteluissa havaittiin, että vaikka kaupungilla on laaja palveluverkosto, tietoa palveluista on vaikea löytää tai liikkeelle lähtöön kaivataan sosiaalista tukea.

Tutkimusongelma tiivistyi työn edetessä

  • Miten varmistamme, että jokaiselle ikäihmiselle on helppoa ja houkuttelevaa lähteä kodistaan päivittäin liikkeelle?
  • Miten ikäihmisen lähipiiri ja ikäihmisten kanssa työskentelevät ammattilaiset voisivat nykyistä vaikuttavammin puheillaan ja teoillaan tukea liikkeellelähtöä huomioiden ikäihmisten yksilölliset toimintakyvyn tilaan, motivaatioon ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvät erot?

Hankkeen edetessä aktiivisuuden käsite laajeni koskemaan kaikkea sosiaalista aktiivisuutta, jossa varsinaiset liikkumispalvelut ovat vain yksi mahdollisuus.

Tuloksena prototyyppejä ja nopeita kokeiluja

Uusia ratkaisuja ideoitiin yhdessä Liikkuvat-verkoston ja ikäihmisten kanssa. Yhteissuunnittelutyöpajoista syntyi yhteensä 825 ideaa siihen, miten lähipiiri voi tukea ikäihmisten aktiivisuutta.

Ideoista jalostettiin kaksi prototyyppiä, joita testattiin käyttäjillä:

  • Liikkumisneuvoja, joka kannustaa liikkumaan ja poistaa liikkeelle lähdön esteitä
  • Liikkumisen palvelutori, josta saa helposti tietoa alueen liikkumistarjonnasta ja keskustella omaan aktiivisuuteen liittyvistä asioista

Liikkumisen palvelutori Ikäihmisten liikkuminen -hankkeessa.
Liikkumisen palvelutori oli toinen Ikäihmisten liikkuminen -hankkeesta syntyneistä kokeiluista.

Jatkon kannalta tärkeiksi nostettiin toimenpiteet, jotka selkeyttävät ikäihmisille suunnattua markkinointia ja viestintää, lisäävät julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä alueellisesti, tarjoavat tukea toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille ja luovat mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle.

Hankkeesta saadut kokemukset ja ideat on otettu osaksi Helsingin Liikkumisohjelmaa.

Kansainvälisestä yhteistyöstä työkaluja merkityksellisten ongelmien ratkaisuun

Ikäihmisten liikkumisen muotoiluprosessi toteutettiin osana Bloomberg Philanthropies –säätiön ja Harvardin yliopiston innovaatio-ohjelmaa. Helsinki oli ensimmäinen eurooppalainen kaupunki, joka osallistui ohjelmaan.

Ohjelman tavoite oli vahvistaa käyttäjälähtöisen palvelukehityksen periaatteiden ja menetelmien osaamista kaupunkiorganisaatiossa. Lähtökohtana oli, että valmennusohjelman opit leviävät laajasti kehittämistyön hyödyksi yli organisaatiorajojen.

Innovaatio-ohjelmaan nimettiin 11 työntekijän tiimi, johon kuului työntekijöitä kaupungin jokaiselta toimialalla. Tiimiin kuului ikäihmisten kanssa työskenteleviä, strategisissa kehittämistehtävissä toimivia, digipalveluiden, maankäytönsuunnittelun, ikäihmisten kotihoidon tai kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden jokapäiväisestä saavutettavuudesta vastaavia työntekijöitä.

Innovaatio-ohjelma pohjautui muotoiluajatteluun, joka tarjosi ihmiskeskeisen, tulevaisuuteen katsovan tavan lähestyä ikäihmisten liikkumisen kaltaisia moniulotteisia haasteita.

Harvardin innovaatio-ohjelman opit

  • Ohjelma tarjosi mallin ja työkalut lähestyä isoja yhteiskunnallisia haasteita ihmisen kokoisesta näkökulmasta.
  • Käyttäjien ja ongelman syvällinen ymmärtäminen on avain onnistumiseen.
  • Monialaisella lähestymistavalla löydetään uusia ideoita ongelmien ratkaisuun.
  • Kokeilemalla opitaan nopeasti, mihin kannattaa suunnata panoksia.

Kuvat: Aki Rask, Katja Tähkä, Meri Virta