Siirry sisältöön

Världens bäst fungerande stad-strategin har väglett Helsingfors till att bli bättre dag för dag

Helsingfors mål är att bli bättre dag för dag. Detta mål har under de senaste fyra åren letts av Helsingfors stadsstrategi Världens bäst fungerande stad. En sammanfattning av stadsstrategin har gjorts med de viktigaste framgångarna, utvecklingsmålen och lärdomarna från den gångna strategiperioden.

Helsingfors stadsfullmäktige godkände Världens bäst fungerande stad-strategin i september 2017. Under den gångna fullmäktigeperioden har strategin väglett och dragit upp riktlinjerna för stadens verksamhet och ekonomiska planering.

“Världens bäst fungerande stad har framförallt betytt åtgärder. På lokal nivå har vi löst såväl stadsbornas mer vardagliga utmaningar som globala frågor om mänsklighetens öde. Det har också varit viktigt för mig att vår strategi har varit gemensam för hela staden och alla stadens invånare”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Den bäst fungerande staden har gjorts genom fem huvudmål

Världens bäst fungerande stad-strategin bygger på fem huvudmål som skapar världens mest funktionella stad. Huvudmålen har varit den best fungerande staden i världen, att trygga hållbar tillväxt, tjänster som förnyas, en ansvarsfull ekonomi och att stärka intressebevakningen i Helsingfors.

“Vi har jobbat hårt för att uppnå målen. Jag är stolt över att det har skett en tydlig förändring i verksamhetskulturen i vår organisation där helsingforsarna vill samarbeta för att uppnå målet om världens bäst fungerande stad. Jag är speciellt stolt över att Helsingfors är klart modernare och mer internationellt idag än för fyra år sedan”, säger Vapaavuori.

På basis av de fem huvudmålen godkände stadsstyrelsen de 50 målen på följande nivå och den tillhörande helheten av cirka 140 indikatorer. Enligt utvärderingen som gjorts på basis av indikatorerna framhävs åtminstone följande framgångar i genomförandet av strategin:

  • I tryggandet av en hållbar tillväxt har man gjort goda målenliga framsteg i utvecklingen av stadsstrukturen och boende, samt i minskningen av utsläpp. Även småbarnspedagogikens deltagandegrad har ökat.
  • Inom tjänsterna som förnyas har vi gjort framsteg i basservicens kundorientering samt i digitaliseringen. Konkreta exempel på detta är bland annat lärstigen inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningens närservice, hemtjänster för äldre som stöder boende hemma samt främjandet av motion. Digitaliseringen har fortskridit allt snabbare och fjärrtjänsterna har utvecklats.
  • Inom den ansvarsfulla ekonomiförvaltningen fortskred början av fullmäktigeperioden enligt plan, med undantag av produktivitetsmålet. Coronakrisens inverkan på situationen förändrar möjligheterna att uppnå de ekonomiska målen och lånebeståndet hotar att växa trots att en ansvarsfull ekonomiförvaltning under tidigare år lade grunden för att staden skulle klara sig relativt bra även i en krissituation.
  • Inom den mera effektiva intressebevakningen har samarbetet mellan städer över hela landet intensifierats märkbart och Helsingfors internationella profil har framgångsrikt höjts.

Coronakrisen främjade implementeringen av nya verksamhetsmodeller

Under strategiperioden medförde coronapandemin betydande, oväntade förändringar i verksamhetsmiljön. Trots allvaret främjade coronakrisen implementeringen av nya verksamhetsmodeller.

Stadens krishanteringsmodell implementerades snabbt och tillämpades på den nya situationen. Digitaliseringen har framskridit under krisen och gjort det möjligt att påskynda utvecklingen i enlighet med stadens digitaliseringsprogram. Hanteringen av coronakrisen har accelererat den strategiska framförhållningen och samtidigt en snabbare och smidigare verksamhetskultur och samarbetet. Detta har till exempel återspeglats i det snabba sättet att producera nya tjänster som uppfyller stadsbornas behov, såsom Helsinki Apu för äldre stadsbor, utdelningen av masker till mindre bemedlade och uteserveringen på Senatstorget.

Läs mera om genomförande av stadsstrategin 2017-2021 här.

Titta på videor om stadsstrategin 2017-2021 här.

Foto: Jussi Hellsten