Siirry sisältöön

Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum har bildats

Finska staten och Helsingfors stad har bildat en stiftelse för det nya museet för arkitektur och design. Till styrelsen för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum utnämndes nio medlemmar med omfattande sakkunskap inom finansiering, kapitalförvaltning, juridik, stiftelseverksamhet, investeringar, museiarbete, design- och arkitektur.

Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum bildades i Helsingfors den 28 april 2022. Stiftelseurkunden undertecknades av forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen, Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen, undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen och Helsingfors stads kanslichef Sami Sarvilinna.

Stiftelsen har till uppgift att inrätta ett nytt arkitektur- och designmuseum av hög internationell standard. Den nya museibyggnaden kommer att ligga i Södra hamnen i Helsingfors. Stiftelsen ansvarar för museets medelanskaffning och förvaltar dess kapital. När det nya museet har inrättats kommer det nuvarande Arkitekturmuseet och Designmuseet och deras samlingar att slås samman med den stiftelse som nu har bildats.

Till styrelseordförande för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum utnämndes Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen, som även har varit ordförande för styrgruppen för museiprojektet sedan våren 2021.

Till medlemmar i stiftelsens styrelse utnämndes arkitekt Mikko Aho, verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet Stefan Björkman, styrelseproffset Anne Korkiakoski, direktör för kvalitet och samhällsansvar vid Senatfastigheter Juha Lemström, understatssekreterare vid finansministeriet Leena Mörttinen, Chief Design Officer vid Bang & Olufsen Miklu Silvanto, direktör för Serlachius-museerna Pauli Sivonen och professor i strategisk design vid Aalto-universitetet Anna Valtonen.

– Det gläder mig att förverkligandet av arkitektur- och designmuseet nu har tagit ett stort steg framåt. Museiprojektets framskridande skapar tro på en bättre framtid och på kulturen som en stärkande och förnyande resurs i samhället, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

– Vårt mål är att bygga världens bästa arkitektur- och designmuseum som inspirerar till ett nytt sätt att se på världen. Museiprojektet ökar också Helsingfors internationella dragningskraft, och jag är väldigt glad över att projektet har framskridit enligt planerna, konstaterar borgmästare Juhana Vartiainen.

– Det är en stor ära att få börja leda detta historiska projekt. Tillsammans med den grupp av experter som utnämnts till styrelsen för den nya museistiftelsen vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att museiverksamheten i framtiden ska kunna bedrivas på ett ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt hållbart sätt. Den snabbt föränderliga världen uppmuntrar till djärva och ansvarsfulla lösningar, säger Timo Laitinen, som utnämnts till styrelseordförande för Stiftelsen Finlands arkitektur- och designmuseum.

Målet är ett visionärt museum för framtiden

Det nya arkitektur- och designmuseet ska bli ett visionärt museum för framtiden. I det pågående beredningsskedet utarbetas en omfattande projektplan för arbetet med att inrätta museet och uppföra dess nya byggnad. Målet är att det slutliga genomförandebeslutet om museet ska fattas i början av 2023.

Den nybyggnad som planeras för museet ska upprättas i Södra hamnen i Helsingfors som en del av det mer omfattande utvecklingsprojektet vid Magasinstranden. I fråga om Magasinstranden pågår för närvarande en internationell kvalitets- och koncepttävling. I tävlingen reserveras en plats för museet, men den omfattar inte planeringen av museet. För museibyggnaden ordnas en separat arkitekturtävling vid ett senare tillfälle.

Utvecklingsarbetet med det nya museet kan följas på adressen admuseo.fi.

Bild: Paavo Jantunen, Helsingfors stad