Siirry sisältöön

Inrättandet av nya arkitektur- och designmuseet framskrider

Planeringen av det nya arkitektur- och designmuseet framskrider till projektskedet som syftar till att inrätta det nya museet. Undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad har tillsatt en styrgrupp med uppgift att bereda och styra inrättandet av det nya arkitektur- och designmuseet. Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen har kallats till ordförande för styrgruppen. Projektledare är Kaarina Gould från 1.5.2021.

Det nya museet ska till sin kvalitet, synlighet och genomslagskraft representera den internationella toppnivån och vara museum med riksansvar inom sitt område i Finland. I museet sammanslås enligt planerna verksamheten, personalen och samlingarna vid de nuvarande två museerna med riksansvar. För museet bildas en ny stiftelse, till vars besittning de nuvarande museistiftelsernas samlingar överförs.

Staten och Helsingfors stad ska tillföra kapital till museistiftelsen med lika stora andelar. I den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 beslutade staten att regeringen förbinder sig att kapitalisera den nya museistiftelsen med högst 60 miljoner euro.

Timo Laitinen blir ordförande för projektets styrgrupp

Styrgruppen har till uppgift att bl.a. styra och främja projektet och uppnåendet av dess mål, ansvara för samordningen av projektet i samarbete med projektledaren, styra utrednings- och planeringsarbetet i anslutning till bildandet av stiftelsen i projektskedet, planeringen av verksamheten och verksamhetsmodellen samt beredningen av byggprojektet samt att delta i kommunikationen om projektet och planeringen av åtgärder som ökar interaktionen och delaktigheten i fråga om projektet.

Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen har kallats till ordförande för styrgruppen. Övriga medlemmar är överdirektör Riitta Kaivosoja och kulturrådet Päivi Salonen från undervisnings- och kulturministeriet, biträdande budgetchef Annika Klimenko från finansministeriet, sektorchef Tommi Laitio, markanvändningsdirektör Rikhard Manninen och finansdirektör Tuula Saxholm från Helsingfors stad, museichef Carina Jaatinen från Arkitekturmuseet, styrelseordförande Ulla Teräs från Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum, museichef Jukka Savolainen från Designmuseet, styrelseordförande Anna Valtonen från Stiftelsen för Designmuseet samt CEO Mirkku Kullberg från Glasshouse Helsinki, styrelseordförande Ari Tolppanen från Aristo-Invest Oy och verkställande direktör Jannica Fagerholm från Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.

Styrgruppens mandatperiod är 24.3.2021–31.12.2023.

Kaarina Gould blir projektledare

Kaarina Gould har omfattande erfarenhet av ledarskap inom konst- och kultursektorn och övergår till uppgiften som projektledare från att ha verkat som direktör för Finlands kulturinstitut i New York. Tidigare har Gould bland annat varit utvecklingschef vid Live Nation Finland, programchef för World Design Capital Helsinki 2012, direktör för nycirkuscentret Cirko och programchef för Helsingfors Festspel. Gould börjar som projektledare 1.5.2021.

Projektorganisationen arbetar till en början som en del av Helsingfors stad, men övergår senare till den nya museistiftelsen som håller på att bildas. Projektledaren rapporterar om hur beredningen av projektet framskrider till projektets styrgrupp.

Projektets framskridande

Södra hamnen in Helsingfors. Foto: Ilmakuvaus Ruohonen

För museet uppförs en nybyggnad i Södra hamnen i Helsingfors

som en del av den mer omfattande utvecklingen av Magasinstranden.

Bild: Ilmakuvaus Ruohonen

Under projektskedet bereder man en projektplan för helheten, en affärsplan för det nya museet och andra utredningar som behövs för genomförandet av projektet. Projektskedet beräknas sträcka sig till utgången av 2023, då finansiärerna fattar de slutliga besluten om genomförandet av projektet på basis av utredningarna.

För det nya design- och arkitekturmuseet bildas under 2021 en ny stiftelse, till vars besittning de nuvarande museistiftelsernas samlingar överförs. Stiftelsen ska ansvara för det nya museets medelsanskaffning och förvalta dess kapital. För museets verksamhet svarar ett aktiebolag som grundas senare och som till 100 procent ägs av stiftelsen.

För museet uppförs en nybyggnad i Södra hamnen i Helsingfors som en del av den mer omfattande utvecklingen av Magasinstranden. Avsikten är att ordna en separat arkitekturtävling om museet.

Bakgrund till projektet

Beredningen av projektet grundar sig på det utredningsarbete och museikoncept som undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad genomförde i samarbete med Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och Stiftelsen för Designmuseet åren 2018-2019. Under utredningsskedet beredde staten och Helsingfors stad ett förslag till modell för förvaltning och finansiering av museet.

“Kulturverksamhetens återhämtning och hållbara tillväxt visar en väg mot en ljusare framtid. Arkitekturen och designen är våra styrkor och de har en viktig roll när det gäller att ta fram hållbara lösningar för samhället. I det nya museet möts unikt innehåll, kompetens och kreativitet. Vårt mål är att ha (världens bästa) arkitektur- och designmuseum, med innehåll och tjänster som ger upplevelser och insikter. Det är fint att vi nu tillsammans kan börja främja förverkligandet av projektet “, säger undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen.

“Den globala konkurrensen mellan städerna ökar betydligt. I och med coronakrisen lyfts förutsättningarna för ett gott liv och det intellektuella och sociala kapitalet fram vid sidan av de mer traditionella attraktionsfaktorerna. Vi lever i en tid då det är nödvändigt att våga drömma stort och investera i framtiden med tanke på samhällets framgång. Samtidigt spelar formgivning, arkitektur och god planering en allt viktigare roll när det gäller att lösa globala problem. Tiden kunde inte vara mer gynnsam för inrättandet av det nya arkitektur- och designmuseet. Jag är glad över att vi nu kan ta itu med det praktiska arbetet “, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

”Det konkreta projektskedet som nu inleds har beretts omsorgsfullt. Det är fint att kunna föra projektet vidare med en bred kunskapsbas mot exaktare verksamhetsprinciper, en fysisk byggnad och innehållsmässiga fokusområden för det nya museet. Arkitekturen och formgivningen är Finlands starka sidor och med hjälp av dem har det nordiska välfärdssamhällets principer om ett gott liv förts in i allas vår vardag. Det nya museet kan fungera som vägvisare och utmana oss att diskutera, lära oss och uppleva hur vi bygger upp morgondagens välfärdssamhälle “, konstaterar museicheferna Carina Jaatinen och Jukka Savolainen tillsammans.

Mer information:

Nytt arkitektur och designmuseet

Foto: För museet uppförs en nybyggnad i Södra hamnen i Helsingfors. Foto: Ilmakuvaus Ruohonen