Siirry sisältöön

Hela Helsingfors får en förskoleplats via textmeddelande utan ansökan

Helsingfors har som mål att vara en stad som förutser sina invånares och företags servicebehov och där man alltid kan få service utan tidtabeller eller serviceställen. Ett steg mot detta mål är att Helsingfors från början av 2021 erbjudit stadens alla föräldrar till barn i förskoleåldern en förskoleplats i ett lämpligt daghem direkt via textmeddelande utan ansökan. Tanken med den förutseende ansökan om förskoleplats är att initiativet till förskoleplats kommer från staden, medan föräldrarna inte tvingas fylla i en enda blankett.

”Helsingfors vill vara världens bäst fungerande stad, och i världens bäst fungerande stad måste man kunna leva världens bäst fungerande vardag. Genom att förutse servicebehoven och automatisera processer kan vi erbjuda stadsborna just det, samtidigt som vi sparar tid och pengar”, säger borgmästare Jan
Vapaavuori.

Den förutseende förskoleansökan testades i början av 2020 på områdena Brändö–Hertonäs–Degerö och Kårböle-Norr. Då erbjöds fler än 1 000 vårdnadshavare till barn i förskoleåldern en förskoleplats i sitt närdaghem via textmeddelande. Försöket var väldigt lyckat, eftersom fler än fyra femtedelar av dem som fick meddelandet tog emot platsen direkt via textmeddelande. Resten av familjerna beslöt sig för att komma överens om förskoleundervisningen genom att lämna in en ansökan eller ville byta platsen som staden erbjöd. I samband med att stadens digitala tjänster tas i bruk är målet att också i fortsättningen alltid erbjuda det traditionella servicealternativet.

Den förebyggande ansökningstjänsten för förskoleplats utvidgades till att omfatta hela staden i början av 2021, så nu erbjuds denna möjlighet i hela Helsingfors. I januari 2021 fick totalt 5 591 familjer ett textmeddelande om mottagande av en förskoleplats. SMS-ansökan visade sig fungera mycket väl, eftersom 93 procent av familjerna svarade på meddelandet och nästan nio tiondelar av familjerna direkt godkände platsen.

”Helsingfors har som mål att i framtiden erbjuda allt fler tjänster på ett förutseende och automatiskt sätt, eller åtminstone att erbjuda en personlig rekommendation om en lämplig tjänst. Den förutseende verksamhetsmodellen borde i synnerhet utnyttjas när det är fråga om en lagstadgad tjänst som stadsbon har rätt till. Staden måste också ha de personuppgifter som behövs och tillstånd att använda dem för att kunna erbjuda tjänsten.  Förutseende och personliga tjänster sparar tid och är mindre besvär för invånarna”, berättar Helsingfors digitaliseringschef Mikko Rusama.

Service utan att fylla i blanketter eller ringa serviceställen

Syftet med ibruktagandet av stadens digitala tjänster är att göra Helsingforsbornas vardag smidigare. Genom att erbjuda en förskoleplats via textmeddelande underlättar man förskolebarnens vårdnadshavares liv och daghemsföreståndarnas arbete. Man behöver inte fylla i blanketter eller ringa förskoleundervisningen, och samtidigt slipper man i huvudsak handläggningen av ansökningar. Man får en bekräftelse om platsen på en minut, medan det tidigare kunde ta veckor före pappren hade behandlats och man fick ett svar. Man har också försökt göra tjänstens användargränssnitt, alltså ett traditionellt textmeddelande, så enkelt och lätt att använda som möjligt. Dessutom krävs inga separata applikationer.

Trots att tjänsten är automatisk betyder inte det förutseende erbjudandet av en förskoleplats att vårdnadshavaren är tvungen att ta emot platsen som erbjuds. De officiella besluten skickas samtidigt till dem som godkänt den erbjudna platsen och dem som deltagit i ansökan.

Till näst utvidgas förutseendet av servicebehovet till småbarnspedagogiken

Under 2021 har man som mål att utvidga förutseendet av servicebehovet till småbarnspedagogiken. I fortsättningen kan samma verksamhetsmodell också tillämpas på stadens andra tjänster som kräver separat ansökan eller anmälan. Så här fungerar det nya, digitala Helsingfors.

Att erbjuda förskoleplats proaktivt ingår i Helsingfors stads digitaliseringsprogram. Det tekniska genomförandet av den förutseende ansökan om förskoleplats gjordes med BookIT Finland Oy:s lösning för textmeddelanden.

Ytterligare information om digitaliseringen av stadens tjänster: https://digi.hel.fi/

Nyhetens
bild: Jussi Hellsten