Siirry sisältöön

Exceptionellt omfattande finansiering för nytt arkitektur- och designmuseum – minst 24 miljoner euro privat finansiering

Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Finska kulturfonden och Svenska kulturfonden har villkorligt förbundit sig att kapitalisera det nya arkitektur- och designmuseet som planeras i Södra hamnen i Helsingfors med minst 24 miljoner euro. Helheten är exceptionellt omfattande i den finländska kontexten.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har fattat ett villkorligt beslut om att kapitalisera den nya museistiftelsen med 20 miljoner euro. Stiftelsens bidrag är det största privata bidraget någonsin till kulturen i Finland. Finska kulturfonden och Svenska kulturfonden har dessutom meddelat att båda preliminärt deltar med minst två miljoner euro.

En utgångspunkt i arkitektur- och designmuseets genomförandemodell som staten och Helsingfors stad har tagit fram är att man för den nya museistiftelsen som bildas samlar ett kapital på minst 150 miljoner euro, varav staten och Helsingfors stad betalar 60 miljoner euro var, och minst 30 miljoner euro samlas in från privata källor.

I mars 2021 inleddes utredningsfasen med sikte på att grunda ett museum och samtidigt utnämndes en styrgrupp och en projektchef för projektet. Projektets utredningsfas väntas pågå till slutet av år 2023, då staten, staden och de privata finansiärerna kan fatta sina slutliga finansieringsbeslut utgående från behövliga utredningar och det egentliga genomförandet av projektet kan börja.

Museistiftelsen som förvaltar det nya arkitektur- och designmuseets kapital har ännu inte bildats och förhandlingarna om den privata finansieringen har skötts av Helsingfors stad på projektets vägnar, enligt överenskommelse med undervisnings- och kulturministeriet.

”Jag är mycket imponerad över den entusiasm som de finländska stiftelserna har visat inför möjligheten att få ett arkitektur- och designmuseum av internationell betydelse till Helsingfors. Det är anmärkningsvärt att vi redan i den här tidiga beredningsfasen av projektet har lyckats få ihop en helhet av privat finansiering som så gott som uppfyller kravnivån som ställts för projektet. Bidraget på 20 miljoner euro från Jane och Aatos Erkkos stiftelse är det största privata bidraget genom tiderna i Finland. Det är remarkabelt att Finlands största stiftelser också annars deltar i projektet redan från första början. Det här ett starkt tecken på projektets samhälleliga betydelse och inger hopp om att det krävande projektet kan genomföras på ett lyckat sätt”, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Nytt arkitektur- och designmuseum

Beredningen av projektet grundar sig på utredningsarbetet och museikonceptet som undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad har tagit fram i samverkan med Stiftelsen för Finlands arkitekturmuseum och Stiftelsen för Designmuseet under åren 2018-2019. Under utredningsfasen som inleddes i mars 2021 beredde staten och Helsingfors stad ett förslag till en modell för förvaltning och finansiering av museet. Det nya museet håller en hög internationell nivå i fråga om kvalitet, synlighet och relevans och är i Finland ett riksomfattande ansvarsmuseum i branschen. 

För det nya design- och arkitekturmuseet bildas under år 2021 en ny stiftelse och de nuvarande museistiftelsernas samlingar övergår till dess besittning. Stiftelsen ansvarar för det nya museets medelsanskaffning och förvaltar dess kapital. Ett aktiebolag som bildas i ett senare skede och som ägs till 100 procent av stiftelsen ansvar för museets verksamhet.

En nybyggnad för museet byggs i Södra hamnen i Helsingfors som en del av det långsiktiga utvecklandet av Magasinstranden. Byggandet av museet kommer att vara föremål för en separat arkitekturtävling.

Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen är ordförande för projektets styrgrupp och Kaarina Gould är projektchef från och med 1.5.2021.