Siirry sisältöön

Den tidigare flygplatsen i Malm har öppnats för rekreationsanvändning

Det tidigare flygplatsområdet i Malm har öppnats för alla stadsbor. Man kan fritt gå in på det inhägnade området via fem grindar för fotgängare. Till utbudet hör bland annat långfärdsskridskoåkning. Det är förbudet att köra med motorfordon på området.

Det tidigare flygplatsområdet i Malm har gjorts om till ett område som är öppet för alla stadsbor. På området finns möjlighet till exempelvis promenader, löpning, cykling, skridskoåkning, skidåkning, drakflygning och bollspel. Man får inte köra på området med motorfordon som mopeder och bilar.

Vi ber dock användarna av området observera att två vägar för räddningsverkets utryckningsfordon också går genom området, så man bör vara uppmärksam om man hör en siren.

Grindarna till området samt de verksamheter som hör till rekreationsanvändningen och den tillfälliga användningen finns på den nya guidekartan för rekreationsanvändning
av Malms flygplats vintertid
.

På området finns en bana för långfärdsskridskoåkning

Många har önskat sig en bana för långfärdsskridskoåkning i Helsingfors, men eftersom havsisens tjocklek och väderförhållandena är nyckfulla är det nya rekreationsområdet på Malms flygplats en säkrare och tryggare plats för en sådan bana. Man kan följa läget gällande banan i tjänsten ulkoliikunta.fi.

Långfärdsskridskobanan, som delvis följer flygplatsens landningsbana, har formen av en cyklisk fyrhörning och är ungefär 1,2 kilometer lång och som mest över 10 meter bred.

Malms långfärdsskridskobana är öppen för användning så länge som förhållandena tillåter och det är tryggt att åka på isen. Skicket på skridskobanans is följs upp dagligen, och banan kommer exempelvis att frysas, plogas, borstas och hyvlas när det behövs.

Byggande på området förbereds

Byggandet på det tidigare flygplatsområdet i Malm inleds i början av 2022. På flygplatsområdet förbereds ett förbyggandeprojekt som består av tre helheter: förbyggande av stomledningar för naturgas, ny körförbindelse till flygplatsområdets norra del och olika provstrukturer för förbyggandet. Arbetet torde inledas under vårvintern.

Stomledningen för naturgas som finns i området måste flyttas till en ny plats vid de första bostadsområdena, Nallebrinken och Flygplatskvarteren. I praktiken innebär detta omfattande grävarbeten längs en sträcka på omkring två kilometer. När grävarbetet är slutfört återställs området.

En ny körförbindelse placeras i områdets norra del mellan Storskogsvägen och taxibanan. Körförbindelsen kommer att betjäna logistiken kring byggandet och olika typer av tillfällig användning, såsom evenemang.

Längs den nya belysta gång- och cykelvägen planeras också ett utegym och en lekplats. Byggandet av dem kommer sannolikt att inledas senare under våren.

Annan tillfällig användning av flygplatsen

Räddningsverket fortsätter sin verksamhet på Malms räddningsstation och använder dagligen vägarna för utryckningsfordon genom området.

Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) får också tillfälliga lokaler på flygplatsområdet under byggandet av det nya campuset i Kasåkern. Ett utomhusövningsområde för stora fordon och övningshallar för fordonsservice tas i bruk av logistikutbildningen i mars 2022. Utomhusövningsområdet avgränsas från rekreationsområdet med ett stängsel och utomstående har inte tillträde till övningsområdet.

Reparationer av terminalen och hangaren

Terminal- och hangarbyggnaderna på den tidigare flygplatsen i Malm är skyddade enligt en lagakraftvunnen detaljplan. Byggnaderna kommer att repareras för att trygga användningen av dem.

I budgeten har planeringen av renoveringen av terminalen schemalagts till 2022 och de tekniska reparationerna till 2023. För hangaren ska planeringen göras 2023 och reparationerna 2024.

Malms flygplats och Malms stadsförnyelse

Det tidigare flygplatsområdet i Malm är det viktigaste helt nya området för bostadsbyggande i den nya generalplanen. Ungefär 13 500 nya bostäder ska byggas på flygplatsområdet. Man planerar att bygga 400–600 bostäder per år. Det kommer att ta cirka 25–30 år att bebygga hela området. Det kommer att byggas närmare tio bostadsområden som alla har ett eget tema.

Eftersom projekt för områdesbyggande tar lång tid vill staden säkerställa att flygplatsområdet i Malm används så aktivt och mångsidigt som möjligt före och under byggandet. Samtidigt som planläggningen färdigställs och byggandet framskrider betjänar Malms flygplats helsingforsarna som ett mångsidigt rekreations-, evenemangs- och fritidsområde på tiotals hektar.

Malm är ett av tre stadsförnyelseområden, som blir föremål för många reparations- och förbättringsåtgärder under de närmaste åren. Den tillfälliga användningen av Malms flygplats och det senare bostadsbyggandet ger nya verksamheter och möjligheter till hela Malm, områdets invånare och alla helsingforsare.

Läs mer om stadsförnyelsen: uuttahelsinkia.fi/sv/hallbar-stadsutveckling/stadsfornyelse