Siirry sisältöön

Näringslivssektionen godkände dokument som styr stadens näringspolitik och markanvändning

De
näringspolitiska prioriteringarna är ett betydande dokument som styr stadens
näringspolitik. Helsingfors näringslivssektion godkände detta dokument vid sitt
sammanträde den 14 mars. Vid samma möte godkände sektionen även de nya
näringspolitiska målen för markanvändning.

Dokumentet De näringspolitiska prioriteringarna beskriver Helsingfors stads näringspolitiska mål och verksamhet för åren 2022–2025. Med hjälp av målen skapar man förutsättningar för stadens långsiktiga tillväxt.

Stadskansliets näringslivssektion inledde beredningen av stadens näringspolitiska prioriteringar hösten 2021 efter att stadsstrategin hade godkänts. De långsiktiga målen för de näringspolitiska prioriteringarna omfattar en förbättring av sysselsättningen för Helsingforsbor, tryggande av företagens tillgång till kompetent arbetskraft samt utveckling av en verksamhetsmiljö som stöder företagens konkurrenskraft. Målen omfattar dessutom att ytterligare stärka Helsingfors attraktionskraft som en stad med hållbar turism, kultur och evenemang.

Motiveringarna för prioriteringsmålen och riktlinjerna som beskriver stadens verksamhet framställs i närmare detalj i dokumentet Helsingfors stads näringspolitiska prioriteringar 2022–2025 (på finska).

De näringspolitiska målen för markanvändning godkändes

Näringslivssektionen godkände också de näringspolitiska målen för markanvändning. De näringspolitiska målen för markanvändning (Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle, ELMA) är ett dokument som beskriver hur markanvändningen i Helsingfors ska främja förutsättningarna för företagsverksamhet under de kommande åren. Sektionen hade beslutat att bordlägga ärendet vid sitt föregående möte den 7 februari.

Beslutsmeddelandet innehåller detaljerad information om bland annat de motförslag ledamöterna gjorde under mötet och hur de röstat.

Vid mötet fattade sektionen även beslut om att fortsätta tre tomtreserveringar i Sundholmen och Busholmen. Stadsstyrelsens näringslivssektions beslut under mötet finns tillgängliga på sidan för beslutsmeddelanden här.

Staden informerar ännu separat om de näringspolitiska prioriteringarna samt de näringspolitiska målen för markanvändning under vecka 11.

Näringslivssektionens nästa sammanträde hålls måndagen den 11 april 2022.

Bakgrundsinformation

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som definierar breda riktlinjer och spelar en betydande, styrande roll i stadens näringslivspolitik. Borgmästare Juhana Vartiainen fungerar som näringslivssektionens ordförande.

Asiasanat

arkkitehtuuri- ja designmuseo