Siirry sisältöön

Näringslivssektionen behandlade näringspolitiska prioriteringar och fortsatte reserveringen av tomter för idrottshallsprojektet i Kasåker

Enligt lägesöversikten om beredningen av de näringspolitiska prioriteringarna kommer de främsta målsättningarna att vara att bland annat attrahera internationella experter, företag och investeringar till Helsingfors och att främja sådan affärsverksamhet som löser globalt betydande problem.

Helsingfors stads näringslivssektion behandlade vid sitt sammanträde 29 november bland annat en lägesöversikt över beredningen av stadens nya näringspolitiska prioriteringar 2022–2025. Syftet med prioriteringarna är att precisera det som i den nya stadsstrategin skrivits ner för att styra näringspolitiken och på så sätt bidra till att genomföra dessa.

Utkastet omfattar sammanlagt sju näringspolitiska mål, såsom att locka internationella experter till Helsingfors, att främja sådan affärsverksamhet som löser problem av global betydelse samt att stärka livskraften i stadskärnan.  Beredningsarbetet samordnas vid näringslivsavdelningen vid Helsingfors stadskansli men i arbetet deltar även stadens sektorer och företag som ingår i stadskoncernen, i synnerhet Helsingfors Partners, Forum Virium och Helsingfors stadslokaler Ab. Beredningen fortsätter i december 2021 och januari 2022.

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutade anteckna översikten för kännedom.

Näringslivssektionen beslutade också att fortsätta WasaGroup Oy:s tomtreservering för två idrottshallar i Kasåker. WasaGroup Oy har gjort en preliminär plan för att bygga två hallar som ska hysa issport, bollsporter och lekplats, anslutande service samt uppföra en hotellbyggnad. Tomternas arrendetid är 30 år och reserveringen gäller till 31.12.2022.

Stadsstyrelsens näringslivssektion behandlade också ärenden som gäller stadens innovationsfond.  Sektionen beslutade att bevilja pågående projekt sammanlagt högst 3 671 493 euro för 2022 i finansiering som tidigare varit bunden i fonden. Vidare beslutade sektionen att överföra oförbrukade anslag för pågående projekt till ett belopp av sammanlagt högst 1 820 132 euro för att användas under de kommande åren, eftersom pandemiläget har försenat flera projekt eller förändrat sättet på vilket de genomförs.

Dessutom beslutade näringslivssektionen om de kommande mötestiderna. Sektionen sammanträder våren 2022: 7.2, 14.3, 11.4, 9.5 och 13.6.

Näringslivssektionens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden här (på finska)

 

Näringslivssektionen sammanträder nästa gång måndag 7 februari 2022.

 

Bakgrundsuppgifter

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som fastställer breda riktlinjer och som har en avgörande styrande roll i stadens näringspolitik.  Borgmästare Juhana Vartiainen är näringslivssektionens ordförande.

Asiasanat

arkkitehtuuri- ja designmuseo